Menu Close

Aprašai ir tvarkos

Radviliškio pagalbos šeimai centro Krizių centro padalinio klientų lankymo taisyklės

Radviliškio pagalbos šeimai centro Krizių centro padalinio klientų laikino išleidimo, svečiavimosi taisyklės

Radviliškio pagalbos šeimai centro Krizių centro padalinio vidaus tvarkos taisyklės

Radaviliškio pagalbos šeimai centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos ir priėmimo į pareigas tvarkos aprašas

Radaviliškio pagalbos šeimai centro darbuotojų intervizijų aprašas

Radaviliškio pagalbos šeimai centro nusiskundimų, prašymų (pageidavimų), pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

Radaviliškio pagalbos šeimai centro darbuotojų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės rvarkos aprašas

Radaviliškio pagalbos šeimai centro savanoriškos veiklos organizavimo tvarka

Radaviliškio pagalbos šeimai centro vidaus tvarkos taisyklės globotiniams (rūpintiniams)

Radaviliškio pagalbos šeimai centro atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašas

Radaviliškio pagalbos šeimai centro ir bendruomeninių vaikų globos namuose globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Radaviliškio pagalbos šeimai centro atsiskaitymų banko kortelėmis tvarkos aprašas

Radaviliškio pagalbos šeimai centro globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas

Radaviliškio pagalbos šeimai centro globojamo (rūpinamo)  vaiko individualaus socialinės globos plano (ISGP) sudarymo ir peržiūros tvarkos aprašas

Radaviliškio pagalbos šeimai centro likusių be tėvų globos vaikų, socialinę riziką patiriančių vaikų, vaikų su negalia supažindinimo su institucija tvarkos aprašas

Radviliškio pagalbos šeimai centro regavimo į ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais tvarkos aprašas

Radviliškio pagalbos šeimai centro lėšų smulkioms išlaidoms (kišenpinigių) skyrimo ir jų mokėjimo globojamiems (rūpinamimems) vaikams tvarka

 

Skip to content